[CodeChef GERALD07/BZOJ3514]Codechef MARCH14 GERALD07[加强版](LCT,主席树)

发布于 2018-01-27  156 次阅读


本文章由SYCstudio或本站其它作者所有,请勿擅自转载

本文链接地址:[CodeChef GERALD07/BZOJ3514]Codechef MARCH14 GERALD07[加强版](LCT,主席树)

Description

N个点M条边的无向图,询问保留图中编号在[l,r]的边的时候图中的联通块个数。

Http

Codechef
BZOJ

Tag

LCT,主席树

解决思路

原题没有强制在线,加强版有,我们直接讨论加强版的做法。
考虑一条边\(u->v\),若加入它之前\(u,v\)不连通,那么加入它之后,连通块个数减一;否则,连通块个数不变,但图中出现了一个环,此时,我们去掉这个环中最早加入的边,记\(ntr[i]\)表示加入\(i\)这条边时,去掉的那个最早的边的编号,特别的,若之前\(u,v\)不连通,\(ntr[i]=0\),若为自环,\(ntr[i]=i\)。
求出这个\(ntr\)之后,对于询问\(l,r\)之间的边,我们计算\(l,r\)中\(ntr\)小于\(l\)的有多少个,用总点数\(n\)减去这个个数即为每一次的答案。
这么做为什么是对的呢?由于我们\(ntr\)中记录的是与这一条边形成环的最早的边的编号,那么如果这一条边的\(ntr\)小于\(l\),那么也就是说它一定有减去一个连通块的贡献,否则,它的两个端点已经在一个连通块中了,把它加入不会影响答案。
那么,任务就变成了按照编号顺序依此加边,维护编号尽量大的一棵生成树,这个可以用\(LCT\)维护;至于查询\(l,r\)中\(ntr\)小于\(l\)的个数,可以插入到一棵主席树维护权值线段树。
注意,\(Codechef\)有多组数据,下面的代码是针对\(BZOJ\)的。

代码

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;

#define ll long long
#define mem(Arr,x) memset(Arr,x,sizeof(Arr))

const int maxN=200010;
const int inf=2147483647;

int n,m;

namespace LCT//LinkCutTree
{
  class Splay_Data
  {
  public:
    int fa,ch[2];
    int rev;
    int key;
    int mnid;//记录加入最早的边的编号
    int d1,d2;
  };

  int nodecnt=0;
  Splay_Data S[maxN*2];
  int Stack[maxN*2];

  bool Isroot(int x)
  {
    if ((S[S[x].fa].ch[0]==x)||(S[S[x].fa].ch[1]==x)) return 0;
    return 1;
  }

  void Update(int x)
  {
    S[x].mnid=x;
    if (S[S[S[x].ch[0]].mnid].key<S[S[x].mnid].key) S[x].mnid=S[S[x].ch[0]].mnid;
    if (S[S[S[x].ch[1]].mnid].key<S[S[x].mnid].key) S[x].mnid=S[S[x].ch[1]].mnid;
    return;
  }

  void PushDown(int x)
  {
    if (S[x].rev)
    {
      S[x].rev=0;int ls=S[x].ch[0],rs=S[x].ch[1];
      swap(S[ls].ch[0],S[ls].ch[1]);swap(S[rs].ch[0],S[rs].ch[1]);
      if (ls) S[ls].rev^=1;
      if (rs) S[rs].rev^=1;
    }
    return;
  }

  void Rotate(int x)
  {
    int y=S[x].fa,z=S[y].fa;
    int sx=(x==S[y].ch[1]);
    int sy=(y==S[z].ch[1]);
    S[x].fa=z;if (Isroot(y)==0) S[z].ch[sy]=x;
    S[y].ch[sx]=S[x].ch[sx^1];if (S[x].ch[sx^1]) S[S[x].ch[sx^1]].fa=y;
    S[y].fa=x;S[x].ch[sx^1]=y;
    Update(y);return;
  }

  void Splay(int x)
  {
    int now=x,stacktop=1;Stack[1]=x;
    while (Isroot(now)==0)
    {
      Stack[++stacktop]=S[now].fa;now=S[now].fa;
    }
    for (int i=stacktop;i>=1;i--) PushDown(Stack[i]);
    while (Isroot(x)==0)
    {
      int y=S[x].fa,z=S[y].fa;
      if (Isroot(y)==0)
        ((x==S[y].ch[0])^(y==S[z].ch[0]))?(Rotate(x)):(Rotate(y));
      Rotate(x);
    }
    Update(x);return;
  }

  void Access(int x)
  {
    int lastx=0;
    while (x)
    {
      Splay(x);S[x].ch[1]=lastx;Update(x);
      lastx=x;x=S[x].fa;
    }
    return;
  }

  void Makeroot(int x)
  {
    Access(x);Splay(x);S[x].rev^=1;
    swap(S[x].ch[0],S[x].ch[1]);
    return;
  }

  int Findroot(int x)
  {
    Access(x);Splay(x);
    while (S[x].ch[0]) x=S[x].ch[0];
    return x;
  }

  void Link(int x,int y)
  {
    Makeroot(x);S[x].fa=y;
    return;
  }

  void Cut(int x,int y)
  {
    Makeroot(x);Access(y);Splay(y);
    S[x].fa=S[y].ch[0]=0;
    return;
  }
  void Add_Edge(int u,int v,int id)
  {
    Makeroot(u);Makeroot(v);
    ++nodecnt;
    S[nodecnt].key=id;
    S[u].fa=nodecnt;S[v].fa=nodecnt;
    S[nodecnt].d1=u;S[nodecnt].d2=v;
    return;
  }
};

namespace Seg//主席树
{
  class SegmentData
  {
  public:
    int ls,rs;
    int sum;
  };

  int nodecnt=0;
  int root[maxN];
  SegmentData S[maxN*30];
  void Build(int &now,int l,int r)
  {
    now=++nodecnt;
    if (l==r) return;
    int mid=(l+r)>>1;
    Build(S[now].ls,l,mid);
    Build(S[now].rs,mid+1,r);
    return;
  }

  void Update(int &now,int l,int r,int num)
  {
    S[++nodecnt]=S[now];now=nodecnt;
    S[nodecnt].sum++;
    if (l==r) return;
    int mid=(l+r)>>1;
    if (num<=mid) Update(S[now].ls,l,mid,num);
    else Update(S[now].rs,mid+1,r,num);
    return;
  }

  int Query(int now1,int now2,int l,int r,int ql,int qr)
  {
    if ((l==ql)&&(r==qr)) return S[now2].sum-S[now1].sum;
    int mid=(l+r)/2;
    if (qr<=mid) return Query(S[now1].ls,S[now2].ls,l,mid,ql,qr);
    else if (ql>=mid+1) return Query(S[now1].rs,S[now2].rs,mid+1,r,ql,qr);
    return Query(S[now1].ls,S[now2].ls,l,mid,ql,mid)+Query(S[now1].rs,S[now2].rs,mid+1,r,mid+1,qr);
  }
};

int K,type;
int ntr[maxN];

int main()
{
  scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&K,&type);
  for (int i=0;i<=n;i++) LCT::S[i].key=inf;
  LCT::nodecnt=n;
  for (int i=1;i<=m;i++)//依此加入边,维护生成树
  {
    int u,v;scanf("%d%d",&u,&v);
    if (u==v) {ntr[i]=i;continue;}//自环
    if (LCT::Findroot(u)!=LCT::Findroot(v))
      LCT::Add_Edge(u,v,i);
    else
    {
      LCT::Makeroot(u);LCT::Access(v);LCT::Splay(v);
      int mnid=LCT::S[v].mnid;
      ntr[i]=LCT::S[mnid].key;
      LCT::Cut(LCT::S[mnid].d1,LCT::S[mnid].d2);
      LCT::Add_Edge(u,v,i);
    }
  }
  Seg::Build(Seg::root[0],0,m);
  for (int i=1;i<=m;i++)//把ntr插入到主席树中方便查询
  {
    Seg::root[i]=Seg::root[i-1];
    Seg::Update(Seg::root[i],0,m,ntr[i]);
  }
  int ans=0;
  while (K--)
  {
    int l,r;scanf("%d%d",&l,&r);
    if (type) l^=ans,r^=ans;
    ans=n-Seg::Query(Seg::root[l-1],Seg::root[r],0,m,0,l-1);
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

本文章由SYCstudio或本站其它作者所有,请勿擅自转载

本文链接地址:[CodeChef GERALD07/BZOJ3514]Codechef MARCH14 GERALD07[加强版](LCT,主席树)


HNCJ OIer